Algemene voorwaarden

 

Om de dienstverlening te optimaliseren en teneinde de volledige transparantie te verzekeren, past Advocatenkantoor Wendy Weckhuysen bv bvba onderstaande regels toe:

 

 1. Totstandkoming en uitvoering van het mandaat:

 

 • Opdrachten: Advocatenkantoor Wendy Weckhuysen bv bvba en haar kantoorleden zullen pas geacht worden een mandaat te vervullen op voorwaarde dat de opdracht duidelijk werd bevestigd en deze uitdrukkelijk werd aanvaard.

 

 • Antwoordtermijnen: Advocatenkantoor Wendy Weckhuysen bv bvba en haar kantoorleden wensen de verplichtingen van zorgvuldigheid en communicatie eigen aan het beroep van advocaat na te leven. Zij verbinden er zich toe de vragen van cliënten binnen een gepaste termijn te beantwoorden.

 

 1. Aansprakelijkheid en verzekering:

 

Advocatenkantoor Wendy Weckhuysen bv bvba en haar kantoorleden zijn en zullen gedekt blijven door een verzekering beroepsaansprakelijkheid; de voorwaarden van deze polis worden na verzoek aan de cliënten meegedeeld. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag gedekt door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid.

 

 1. Financiële voorwaarden:

 

 • Erelonen: Behoudens bijzonder akkoord, worden de erelonen berekend op basis van de tijd besteed aan het dossier aan het uurtarief overeengekomen vóór tussenkomst of vastgelegd bij de eerste facturatie. Dit tarief kan worden herzien door Advocatenkantoor Wendy Weckhuysen bv bvba na een opzegtermijn van 3 maanden; daarnaast zullen de erelonen kunnen worden vermeerderd met een succes fee in dossiers betreffende een vordering, een procedure en / of een onderhandeling.

 

 • Kosten: Interne kosten (telefoon, kopieën, dactylo, post, …) worden gefactureerd volgens het tarief overeengekomen vóór tussenkomst of vastgelegd bij de eerste facturatie. Dit tarief kan worden herzien door Advocatenkantoor Wendy Weckhuysen bv bvba na een opzegtermijn van 3 maanden. De externe kosten (gerechtsdeurwaarder, griffie, gerechtsdeskundige, verplaatsingen en verblijfskosten, speciale zendingen, technisch raadsman, …) worden gefactureerd aan kostprijs.

 

 • Facturatie: Facturatie geschiedt op tijdstippen bepaald naar inzicht van Advocatenkantoor Wendy Weckhuysen bv bvba. De factuur vermeldt een omschrijving van de prestaties en de kosten ingegeven bij Advocatenkantoor Wendy Weckhuysen bv bvba op datum van de facturatie. Het bedrag van de factuur wordt verhoogd met BTW volgens het geldend tarief op datum van uitgifte van de factuur. De factuur kan slechts rechtsgeldig (zo formeel als inhoudelijk) betwist worden binnen de 5 werkdagen na verzending.

 

 • Achterstallen: Niet betaling van de factuur op vervaldatum staat Advocatenkantoor Wendy Weckhuysen bv bvba toe de prestaties met onmiddellijke ingang en op eenvoudige kennisgeving te stoppen of op te schorten, zonder ooit aangesproken te kunnen worden voor evt. schadelijke gevolgen daarvan. Elke onbetaalde factuur brengt van rechtswege en zonder aanmaning interesten op aan een interestvoet van 12% per jaar vanaf dienst uitgifte.

 

 1. Geschillen:

 

 • De relaties tussen Advocatenkantoor Wendy Weckhuysen bv bvba en haar cliënten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

 

 • Elke gerechtelijke vordering met betrekking tot de kosten en / of erelonen van Advocatenkantoor Wendy Weckhuysen bv bvba behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.